W Domu Pomocy Społecznej w Jedlance został wprowadzony całkowity zakaz odwiedzin i wizyt.

Dla opiekunów prawnych, kuratorów, rodzin Naszych Mieszkańców umożliwiamy telefoniczny kontakt.

 


                                                                                                                   Warszawa, 30 listopada 2020 r.
                                                                              WOJEWODA MAZOWlECKl
                                                                                                                   WPs-l 1.942 I.I.I48.2020. M M
                                                                               Pan/Pani
                                                                              Starosta Powiatu
                                                                               Prezydent/Burmistrz
                                                                              Miasta Wóit Gminy
                                                                              Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informuję, że pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej skierował do urzędów wojewódzkich pismo, w którym poinformowal, że w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów realizowany będzie wolontariat ozdrowieńców. Osoby, które przechorowały COV|D-19 jako ozdrowieńcy mogą wspomagać domy pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami. Wolontariusze (ozdrowieńcy) będą zgłaszać chęć pomocy w domu pomocy społecznej, wypełniając stosowny formularz zgłoszeniowy na tronie https:,//wspieraiseniora.p|/. który zostanie przekazany systemem CAS do danego domu pomocy społecznej. Następnie dyrektor domu pomocy społecznej będzie zwierał umowę z wolontariuszem, uzgadniając wzajemne prawa i obowiązki. Formy pomocy świadczone przez wolontariuszy w domach pomocy społecznej mogą obejmować: . rozmowy z mieszkańcami domów pomocy społecznej; o podawanie posiłków; . o organizowanie zajęć dla mieszkańców; o wsparcie pracowników w opiece nad mieszkańcami; o zajęcia/czynności porządkowe; o inne (w zależności m. in. od posiadanych kwalifikacji). Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ozdrowieniec to osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej, W przypadku ozdrowieńca COV|D-19, będzie to osoba, u której wykryto wcześniej obecność wirusa SARS-CoV-2 za pomocą badania PCR lub testem antygenowym (mogła przebyć zakażenie bezobjawowo lub objawowo o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19) i która po zakończonej izolacji nie wykazuje objawów zakażenia. Należy podkreślić, że wolontariuszami będą mogły zostać wyłącznie osoby zdrowe, znajdujące się w pełni sił, nie wykazujące objawów przeziębienia i grypy ani innych chorób. Wykonywanie czynnoŚci w ramach wolontariatu odbywać się musi z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Oznacza to, że w stosunku do wolontariuszy będą miały zastosowanie wszystkie I zalecenia i rekomendacje dotyczące pracowników domów pomocy społecznej, mające na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie placówki (wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, pomiar temperatury ciała, praca w mniejszych zespołach, czy też odrębnych strefach - zależnie od rozwiązań przyjętych w danym dps). Wolontariusze obowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej, przestrzegania zasad higieny rąk i układu oddechowego. W okresie jesienno-zimowym mieszkańcy DPS narażeni są również na ryzyko zakażenia innymi patogenami (np. wirusy grypy, pneumokoki, adenowirusy). Osoby zarządzające organizacją opieki i pracą personelu DPS powinny przygotować wolontariuszy w zakresie zasad higieny osobistej, higieny rąk i układu oddechowego oraz możliwych dróg zakażeń, a także bezpiecznego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.
Z poważaniem
Wojewoda Mazowiecki
Konstanty Radziwiłł
 

 

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance usytuowany jest przy trasie E77 Radom- Grójec w województwie mazowieckim, znajduje się na terenie gminy Jedlińsk. Dom jest placówką stałego pobytu, dysponuje 140 miejscami przeznaczonymi dla mężczyzn i kobiet przewlekle psychicznie chorych. W Domu przebywają również osoby z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie ze standardem.

  • usługi bytowe – zapewnienie optymalnych warunków życiowych
  • usługi opiekuńczo-zdrowotne – zapewnienie całodobowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej oraz opiekuńczej
  • usługi wspomagające – zapewnienie indywidualnego rozwoju, usamodzielnianie i aktywizowanie.

 Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zamieszkują w pokojach 1, 2 i 3- osobowych, urządzonych nowocześnie i wyposażonych w niezbędne udogodnienia z przyległymi łazienkami, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku zainstalowana jest nowoczesna winda dostosowana do potrzeb mieszkańców. W DPS znajduje się również kaplica, w której odbywaj się msze święte w każdą niedzielę i święta.Mieszkańcy DPS mogą rozwijać swoją osobowość i zainteresowania poprzez uczestniczenie w różnych formach terapii zajęciowej dostosowanych do możliwości psychofizycznych.

Mieszkańcy mają do dyspozycji:

  • pracownię kulinarną
  • pracownię dziewiarską
  • pracownię plastyczną
  • pracownię muzyczną
  • pracownię komputerową oraz
  • kącik biblioteczny

W naszej placówce działa również zespół muzyczny „MELOMANI”, który reprezentuje Dom Pomocy Społecznej w lokalnych, ogólnokrajowych oraz międzynarodowych przeglądach i konkursach artystycznych. Świadczone są usługi medyczne w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii i masażu przy użyciu sprzętu i urządzeń specjalistycznych.

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, stwarza atmosferę wzajemnego zaufania, a także daje poczucie autentycznej troski o ich codzienne sprawy.